Nowy Statut Stowarzyszenia UTW w Golczewie 26.01.2017 r.

Załącznikiem do uchwały nr 8/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie w nowej wersji – ze zmianami wprowadzonymi  w dniu 26 stycznia 2017 r

ROZDZIAŁ I

§ 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie, zwany dalej UTW jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2. Siedzibą władz UTW  jest miasto Golczewo. W ramach działalności statutowej UTW działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz poza  jej granicami .

§ 3. UTW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków-słuchaczy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

§ 4. UTW może używać odznak, pieczęci i emblematu na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. UTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, zaświadczeń o ukończonych kursach lub seminariach.

§ 5. UTW może powołać opiekunów naukowych ze szczecińskich wyższych uczelni, radę naukowo – programową, których zadaniem będzie pomoc w realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ II

Cele, formy i środki działania

§ 6. Celem UTW jest:

 1. Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno- krajoznawczej dla osób starszych i  niepełnosprawnych, oraz aktywizacji społecznej tych osób, odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.
 2. Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
 3. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych.
 4. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
 5. Stwarzanie warunków do dobrego starzenia się.
 6. Rehabilitacja zdrowotna osób starszych.
 7. Prowadzenie działań na rzecz integracji, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, w tym z innymi uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i na świecie, których cele są wspólne z celami UTW.
 8. Promocja i organizacja wolontariatu.
 9. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich , zachęcanie do aktywnego udziału ludzi starszych w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju, wspomagających rozwój demokracji.
 10. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej.
 11. Prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich, upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
 12. Prowadzenie współpracy i działalności integracyjnej, edukacyjno-wychowawczej, patriotycznej wśród dzieci i młodzieży .
 13. Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§ 7. Cele określone w § 6 UTW realizuje przez:

 1. Wykłady, seminaria, dyskusje, wystawy, debaty, koncerty, warsztaty, konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności dotyczących ludzi starszych.
 2. Kontynuowanie nauki języków obcych.
 3. Spotkania z ludźmi nauki, kultury, a działających w regionie szczecińskim, w kraju lub za granicą.
 4. Prowadzenie aktywnej działalności turystyczno- krajoznawczej.
 5. Rozwijanie działalności w klubach, zespołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy zgodnie z potrzebami UTW.
 6. Wydawanie czasopism, zbiorów własnej twórczości, opracowań lub wspomnień. Prowadzenie akcji informacyjno- propagandowej.
 7. Rozwijanie w miarę potrzeb działalności gospodarczej wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe
 8. Organizowanie wystaw, koncertów, imprez rekreacyjno-sportowych
 9. Prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji zdrowotnej osób starszych i osób niepełnosprawnych.
 10. Rozwijanie kontaktów i współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Stowarzyszenia.
 11. Udział w działaniach dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 12. Organizowaniu spotkań z przedstawicielami innych UTW na terenie RP oraz krajów europejskich
 13. Współpracę ze szkołami, organizacjami  działającymi na terenie gminy w zakresie upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i samorządowej;
 14. Przekazywane przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia,

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8. Członkowie UTW dzielą się na:

 1. zwyczajnych, czyli słuchaczy,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 9.1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów UTW, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTW oraz będzie opłacał składkę roczną.

2. W uzasadnionych przypadkach mogą być członkami osoby w wieku przedemerytalnym np. renciści, inwalidzi.

3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 10. Członkiem wspierającym może zostać:

 1. Osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowie, dobrowolnie ustalonej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów UTW określonych w § 7.
 2. Osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej ale przewyższającej składkę członka, bądź zobowiązuje się do bezpłatnych stałych świadczeń rzeczowych np. użyczanie lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, gimnastycznych i innych lub też pomocy technicznej – służących prawidłowemu funkcjonowaniu UTW.

§ 11. Członkiem honorowym może zostać:

 1. Osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów UTW.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zebrania Członków.
 3.  UTW może zabiegać o wsparcie finansowe instytucji, zakładów przedsiębiorstw, fundacji i nadawać im tytuł członka honorowego.

§ 12. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający jeżeli nie są osobami prawnymi mają prawa:

 1. Czynnego i biernego wyboru do władz UTW.
 2. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności UTW.
 3. Korzystanie z pomocy i urządzeń zgodnie z regulaminem.

§ 13. Członkowie UTW są zobowiązani:

 1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów UTW.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał.
 3. Regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską.

§ 14. Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie z UTW zgłoszone ustnie lub na piśmie.
 2. Skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składki rocznej.
 3. Wskutek śmieci członka.
 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§ 15. Członkostwo wspierającego wygasa przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie z UTW.
 2. Zaprzestanie działalności wspierającej.
 3. Utratę osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ IV

Władze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

§ 16.1. Władzami UTW są

 1. Ogólne zebranie członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz trwa 3-4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od Uchwały Zebrania Ogólnego Członków.

3. W razie ustąpienia członka władzy w czasie trwania kadencji, władza ma prawo do kooptowania innego członka z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17.1. Najwyższą władzą UTW jest Zebranie Ogólne Członków.

2. Zebranie Ogólne Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18. Do kompetencji Zebrania Ogólnego Członków należy:

 1. Proponowanie i uchwalanie kierunków działania UTW.
 2. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.
 4. Uchwalenie zmian w statucie.
 5. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 6. Uchwalenie rocznego budżetu UTW.
 7. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zebrania Ogólnego Członków.
 8. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania UTW.

§ 19.1. Zebranie Ogólne Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku.

2. O terminie Zebrania Ogólnego Członków zawiadamia się członków na 14 dni przed terminem zebrania podając jego termin.

§  20.1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków zwołuje Zarząd:

 1. z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej Uchwały,
 2. na żądanie komisji rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków UTW.

2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub od podjętej uchwały przez Zarząd względnie komisję rewizyjną.

3. O terminie Nadzwyczajnego Zebranie Członków Zarząd zawiadamia członków na 7 dni przed zwołanym.

§ 21. W Ogólnym Zebraniu Członków udział biorą:

 1. z głosem decydującym członkowie,
 2. z głosem doradczym osoby zaproszone.

§ 22.1. Uchwały Zebrania Ogólnego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50% + 1.

2. Zebranie Ogólne Członków w drugim terminie  może się odbyć bez względu na ilość obecnych.

3. Do uchwalenia zmian w Statucie oraz rozwiązania UTW wymagana jest zgoda 2/3 obecnych członków Ogólnego Zebrania.

§ 23.1. Zarząd UTW wybierany jest przez Zebranie Ogólne Członków.

2. Zarząd składa się z 5-7 osób.

3. Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu. W tym przypadku członkowie ci podlegają zatwierdzaniu przez Ogólne Zebranie Członków.

4. Zarząd nowo wybrany na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium w skład którego wchodzą prezes, 2-ch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik.

§ 24.1. Prezydium Zarządu kieruje działalnością UTW w okresie między posiedzeniami Zarządu, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

2. Posiedzenie Prezydium Zarządu odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 25. Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie UTW na zewnątrz.
 2. Realizowanie uchwał Zebrania Ogólnego Członków.
 3. Ustalanie planów działalności i budżetu UTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych UTW.
 5. Zwoływanie Zebrania Ogólnego Członków.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu.
 7. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności UTW.
 8. Decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności.
 9. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków – słuchaczy.
 10. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych UTW i nawiązywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi i instytucjami kultury dla podnoszenia poziomu i rozwoju UTW.
 11. Ustalanie składek wpisowych UTW.

§ 26.1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez jego Prezydium w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

§ 27. Organizacje i tryb pracy Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd UTW.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym UTW.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i członka.

§ 29. Do zakresu działa Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola opłacania składek członkowskich.
 2. Kontrola gospodarki finansowej UTW.
 3. Przedstawienie Zarządowi i jego Prezydium wniosków wynikających z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
 4. Składanie sprawozdania na Zebraniu Ogólnym Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 30.1. Kontrola działalności finansowej UTW odbywa się co najmniej jeden lub dwa razy w roku.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w pełnym składzie.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 31.1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.

2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów.

§ 32. Do zakresu Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz UTW dotyczących nieprzestrzegania statutu regulaminów, uchwał władz UTW oraz innych sporów powstałych na tle działalności UTW.

§ 33. Zakres działania Sądu Koleżeńskiego:

 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Ogólne Zebranie Członków.
 2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
 3. upomnienie
 4. zawieszenie w prawach członka UTW na okres jednego roku,
 5. wykluczenie.
 6. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu UTW w terminie do 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
 7. Sąd Koleżeński przedstawia Zarządowi wnioski w sprawach związanych z działalnością UTW.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK UTW

§ 34.1. Majątek UTW stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Majątek UTW powstaje z:

a) wpisowego, składek i wsparcia członków,

b) dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej,

c) dotacji,

d) zapisów i darowizn, spadków oraz ofiarności publicznej.

§ 35. Gospodarkę finansową prowadzi UTW według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 36. Do ważności, oświadczeń woli, pism, dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych UTW wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENI

§ 37. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia następuje przez Walne Zebranie Członków przy kwalifikowanej większości głosów – 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.

W przypadku braku kworum, w drugim terminie Walne Zebranie jest prawomocne do podjęcia uchwały.

§ 38.1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

2. Ogólne Zebranie Członków po podjęciu uchwały o rozwiązaniu UTW zobowiązuje Zarząd do likwidacji, podziału i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z wolą Zebrania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie Golczewo. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.